Rotarianie w Polsce

Historia Rotary Klub w Polsce

W 1930, pierwszy klub Rotary w Polsce został utworzony w Warszawie.

W 1936, osiem istniejących klubów Rotary zostało stowarzyszonych w Rotary International w ramach dystryktu 85, który obejmował cały kraj.

Podczas II. Wojny Światowej, po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSSR, RI wycofało karty członkowskie klubów w Polsce.

W 1940, Kazimierz Zienkiewicz, były-prezydent KR Katowice zainicjował w Londynie tzw. Rotary Outpost for Rotarians in exile / Placówka Rotary dla Rotarian na wygnaniu z 5 okupowanych krajów: Belgii, Czechosłowacji, Francji, Holandii i Polski. Ta Placówka (pod zmieniającymi się nazwami) była czynna do 1944 r.

Po 50. latach nieobecności, Rotary powróciła do Polski 10 czerwca 1989 roku, kiedy Klub Rotary Warszawa został przyjęty w poczet członków RI. Był to pierwszy oficjalnie ustanowiony Klub Rotary w tzw. postkomunistycznych krajach.

Przed utworzeniem dystryktu, Kluby Rotary w Polsce były włączone do Dystryktu 2390 RI w Szwecji, a w 1995 roku został utworzony dla klubów w Polsce „Specjalny Obszar Rozwoju” / „Special Extension Area”, pod przewodnictwem PDG Gunnar’a Fjellander’a z RI D2390.

W dniu 1 lipca 1997 roku, 39 klubów w Polsce zostało zgrupowanych w ramach Dystryktu 2230 RI RI. Pierwszym gubernatorem tego dystryktu został Bohdan Kurowski, dziennikarz z KR Olsztyn, a gubernatorem-elektem Alojzy Leszek Gzella, też dziennikarz, z KR Lublin. Był to pierwszy Dystrykt RI utworzony w tzw. kraju post-komunistycznym.

W 1999, podczas kadencji DG Eugeniusza Piontka, kluby Rotary z Białorusi i Ukrainy przyłączyły się do Dystryktu 2230 RI, tym samym tworząc wielonarodowy Dystrykt 2230 RI.

Biorąc pod uwagę obszar i liczbę ludności, jest to jeden z największych dystryktów na świecie.

Funkcję Gubernatora Dystryktu 2230 RI dotychczas pełnili:

Od 1. lipca 1998 roku Bohdan Kurowski, członek RC Olsztyn

Od 1. lipca 1999 roku Alojzy Leszek Gzella, członek RC Lublin

Od 1. lipca 2000 roku Eugeniusz Piontek, członek RC Warszawa St. Miasto

Od 1. lipca 2001 roku Andrzej Ludek, członek KR Warszawa City

Z dniem 1. lipca 2002 roku Pavlo Kashkadamov, członek KR Lviv

Z dniem 1. lipca 2003 roku Jerzy Karasiński, członek KR Toruń

Z dniem 1. lipca 2004 roku Jan Wrana, członek KR Kraków-Wawel

Z dniem 1. lipca 2005 roku Jan Wrana, podjął drugą kadencję

Z dniem 1. lipca 2006 roku Wojciech Czyżewski, członek KR Szczecin

Z dniem 1 lipca 2007 roku Andriy Bahanych ,członek Klubu KR Użgorod

Działalność

Kluby Rotary w Polsce biorą udział we wszystkich programach Rotary International oraz The Rotary Foundation.

Wśród tych są projekty wykonywane w formule Matching Grants warte dziesiątki tysięcy dolarów. Dla przykładu, jeden taki projekt obejmował sad owocowy z ponad 2000 drzewek zasadzonych przez Rotarian z Olsztyna dla Domu Dziecka w Morągu. Urządzenia potrzebne do utrzymania sadu też były zapewnione w ramach projektu. Owoce z tego sadu będą również przekazywane innym ośrodkom pomocy społecznej w powiecie Ostródzkim.

Kluby w polskiej części dystryktu biorą czynny udział w wielu projektach humanitarnych dla Ukrainy i Białorusi (jak na przykład program walki z gruźlicą na rzecz dzieci w Ukrainie).

Programy wymiany młodzieżowej są bardzo popularne w Polsce, gdzie co roku gości się średnio 40 uczestników wymian długoterminowych i ponad 30 studentów z wielu krajów.

Dystrykt 2230 współpracuje z krajami europejskimi głównie poprzez tzw. komitety między krajowe, spośród których Komitet Polska-Francja jest najstarszy. Te komitety efektywnie realizują zadanie przyjaznej rotariańskiej współpracy ponad granicami.

Współpraca transgraniczna byłą szczególnie widoczna w 1997 roku, kiedy pomoc dla ofiar powodzi w południowo-zachodniej Polsce została zorganizowana przez Dystrykt 2230 RI. Kwoty pomocowe wynosiły ponad 1 milion PLN (ok. $250.000), a wartość datków od Rotarian z Niemiec przekraczała 1.2 miliona DM. Setki Rotarian z Polski i Niemiec zaangażowało się w bezpośrednia pomoc szczególnie dzieciom z zalanych obszarów.

Kluby Rotary w Polsce promują świadomość wartości pracy społecznej oraz osobistego zaangażowania, szczególnie wśród klasy średniej.

Tempo rozwoju Rotary w Dystrykcie 2230 zostało szczególnie zauważone i wyróżnione przez Prezydenta RI dyplomem „Wyzwanie 21. wieku – zwycięski dystrykt”.

W dniu 1 lipca 2005 roku, Dystrykt 2230 skupiał 116 klubów w trzech krajach: Białorusi, Polsce i Ukrainie. W miarę jak tempo rozwoju nowych klubów będzie się utrzymywało zostanie wkrótce utworzony dystrykt dla klubów na Ukrainie i Białorusi.

Cele podstawowe

Celem Działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności wspieranie i umacnianie:

  • Rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako niesienia pomocy;
  • Wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów; uznania wszelkiej pracy użytecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina – jako możliwości służenia społeczeństwu;
  • Stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym;
  • Propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby

Test czterech pytań – stanowi użyteczny sprawdzian w stosunku do wszelkich stosunków międzyludzkich i jest szczególnie przydatny w codziennej praktyce sprawowania przez Rotarianina swojego powołania.

Zawiera on cztery pytania:

  • Czy jest to prawdą?
  • Czy jest to uczciwe w stosunku do wszystkich zainteresowanych?
  • Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
  • Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Kluby Rotary w Polsce, należące do Rotary International, są otwartymi stowarzyszeniami zrzeszającym wybitnych przedstawicieli różnych zawodów z całego świata, których celem działania jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju.

Rotary światowe zrzesza ponad 1,2 miliona osób należących do 32000 klubów w 203 krajach i regionach geograficznych.

Członkami klubu Rotary mogą zostać tylko osoby zaproszone przez Klub, nie można się po prostu do klubu zapisać.
Rotarianie spotykają się raz w tygodniu. Na tym towarzyskim spotkaniu omawiają programy działania dla dobra innych.
Rotary realizuje swoją misję poprzez konkretną pomoc, udzielaną osobom znajdującym się w potrzebie, chorym, inwalidom. w ramach ponad 50000 programów Klubów Rotary na całym świecie.
Rotary umożliwia corocznie pogłębianie wiedzy 9 000 uczniów szkół średnich na studiach za granicą.
Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad 40 milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę między narodami.
Rotary opiekuje się 7 000 klubów INTERACT, które skupiają młodzież szkół średnich w ponad 90 krajach
Rotary wspiera 5 000 klubów ROTARACT w 100 krajach które skupiają młodzież w wieku 18 do 29 lat.
Rotary International rozpoczęło działalność w 1905 roku w Chicago. Centralne biuro mieści się w Evanston, Illinois, U.S.A. Biura pomocnicze znajdują się w 9 krajach na 5 kontynentach.