Artykuł I.  Nazwa

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Rotary Club Bydgoszcz” i w dalszej części statutu nazywane jest „Klubem”. Klub jest członkiem Światowego Związku Klubów Rotariańskich – „Rotary International”.

Artykuł II.  Zasięg terytorialny

Siedzibą Klubu jest Bydgoszcz, a terenem działalności – obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Artykuł III.  Przedmiot działalności

Celem Klubu jest pielęgnowanie i krzewienie ideałów służby społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć, a zwłaszcza:

– rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności do służenia społeczeństwu,

– działalności zawodowej każdego członka Klubu jako sposobności do służenia społeczeństwu,

– wysokiego poziomu etycznego w działalności zawodowej, gospodarczej i społecznej.   stosowania ideałów służby społeczeństwu przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym,

– rozwoju porozumienia między narodami, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę ludzi pracy wszelkich zawodów, połączonych ideałami służby społecznej,

–  niesienie pomocy materialnej ludziom jej potrzebującym i szeroko rozumianej działalności charytatywnej.

Cele te realizowane będą między innymi przez wymianę myśli, kontakty, osobisty przykład członków i pomoc potrzebującym poprzez organizowanie akcji charytatywnych oraz świadczenia własne członków Klubu.

Klub działa „non profit” tzn. nie może uzyskiwać zysków, a całe nadwyżki środków uzyskane z działalności musi przekazywać na cele charytatywne.

Artykuł IV.  Zebrania

§ 1. Klub odbywa   Zebrania Członków, zwane dalej ZC, raz w tygodniu, w dniu i o godzinie ustalonej w regulaminie wewnętrznym. Z uzasadnionej przyczyny Zarząd Klubu może zmienić datę oraz godzinę i miejsce ZC, powiadamiając o tym członków drogą elektroniczną. Jeżeli ZC wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, Zarząd może odwołać spotkanie.

§ 2. Doroczne, Walne Zebranie Członków poświęcone wyborowi osób pełniących funkcje w Klubie na następną kadencję powinno odbyć się nie później niż 31 grudnia każdego roku. Kadencja zarządu trwa od 01 lipca następnego roku kalendarzowego do 30 czerwca kolejnego roku.

Artykuł V.  Członkostwo

§ 1. Warunki ogólne.

Członkami Klubu mogą być osoby pełnoletnie, nieskazitelnego charakteru i opinii oraz nienagannej reputacji zawodowej. Dopuszcza się członkostwo cudzoziemców. Wyklucza się udział osób karanych sądownie z tytułu przestępstw umyślnych

§ 2. Rodzaje członkostwa.

Członkowie Klubu dzielą się na:

– czynnych,

– honorowych.

§ 3. Członkostwo czynne.

Członkiem czynnym może być osoba, która:

 1. działa jako właściciel, wspólnik, członek zarządu lub kierownik w uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub w zawodzie;
 2. zajmuje ważne stanowisko z prawem podejmowania decyzji w uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub w zawodzie;
 3. działa jako miejscowy przedstawiciel uznanej prawnie i pożytecznej działalności gospodarczej lub zawodowej, mając uprawnienia do reprezentowania i kierowania w określonym zakresie, oraz jest osobiście czynna w działalności gospodarczej lub zawodowej, do której została zaliczona w Klubie oraz zamieszkuje lub pracuje w obrębie zasięgu terytorialnego działania Klubu, względnie w granicach administracyjnych miasta, w którym Klub ma siedzibę, lub też w obrębie zasięgu terytorialnego Klubu bezpośrednio sąsiadującego z niniejszym Klubem.

§ 4. Członkostwo honorowe.

Osoba, która wyróżniła się w działalności będącej popieraniem ideałów rotariańskich może być wybrana na członka honorowego Klubu. Członkowie honorowi nie są obciążeni obowiązkiem wnoszenia opłat wpisowych ani innych, nie mają prawa głosu i nie mogą być wybierani na żadne funkcje w Klubie, nie reprezentują też żadnej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej, ale są uprawnieni do uczestniczenia we wszystkich zebraniach Klubu oraz do uczestniczenia i korzystania ze wszystkich innych uprawnień i przywilejów członka Klubu.

§ 5. Religia, środki masowego przekazu i służba dyplomatyczna.

Przedstawiciele różnych wyznań, przedstawiciele różnych mediów i innych środków masowego przekazu oraz przedstawiciele służb dyplomatycznych mogą zostać wybrani na członków czynnych według zasad zaliczania do określonej kategorii przedstawionych w niniejszym statucie.

§ 6. Urzędy publiczne.

Osoby wybrane lub mianowane na stanowiska w urzędach publicznych tylko na czas określony nie mogą być wybrane na członków czynnych w kategorii, do jakiej należy zaliczyć dany urząd. Nie dotyczy to osób zajmujących stanowiska w szkołach, na uczelniach i innych zakładach oświatowych, ani osób mianowanych lub wybranych na stanowiska w wymiarze sprawiedliwości. Czynny członek Klubu wybrany lub mianowany na stanowisko w urzędzie publicznym na czas określony, działa nadal jako członek czynny w tej kategorii, do której był zaliczany bezpośrednio przed takim wyborem lub nominacją

§ 7. Zatrudnienie w Rotary International

Klub zachowa na liście swoich członków każdego swego członka, który zostanie zatrudniony przez Rotary International, tak długo jak długo trwać będzie jego zatrudnienie.

§ 8. Prawa i obowiązki członków

Każdy członek Klubu ma prawo i obowiązek uczestniczenia w życiu Klubu, w szczególności przez czynny udział w jego pracach zgodnie z powziętymi celami Stowarzyszenia, oraz udział z WZC, a także partycypację w gromadzeniu środków finansowych na jego funkcjonowanie, między innymi przez wnoszenie składek i opłat zgodnie z uchwałami WZC.

Artykuł VI.  Podział na kategorie

§ 1. Klasyfikacja.

a)     Każdy czynny członek Klubu zostaje zaliczony do określonej kategorii zgodnie ze swoją praca lub zawodem.

b)     Kategoria, do której zostaje zaliczony, będzie zasadniczo odpowiadać działalności, w którą jest on czynny zawodowo.

c)     Korekta kategorii. Zarząd według swego uznania może zmienić lub uściślić kategorię przypisaną członkowi, którego członkostwo nie ustało, o ile okoliczności uzasadniają taką czynność. Członek taki powinien być powiadomiony na piśmie o proponowanej zmianie lub uściśleniu i ma prawo wypowiedzieć się w tym względzie.

§ 2. Ograniczenia.

Klub może wprowadzić ograniczenia co do ilości członków jednej działalności zawodowej.

Członkostwo czynne może obejmować tylko dwóch członków z jednej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej, z wyjątkiem kategorii odnoszących się do działalności religijnej, dziennikarskiej i dyplomatycznej, które mogą być reprezentowane przez więcej niż jednego członka w każdej kategorii.

Artykuł VII.  Uczestnictwo

§ 1. Każdy członek Klubu powinien uczestniczyć w ZC.

Uważa się, że członek uczestniczy w ZC, jeżeli jest obecny przez co najmniej 60% czasu prze­widzianego na to spotkanie lub usprawiedliwi swoją nieobecność w jeden z następujących sposobów:

a)     jeżeli:

 1. uczestniczy na ZC innego klubu lub klubu w organizacji,
 2. uczestniczy na polecenie Klubu w ZC klubu Rotaract lub Interact, albo tymczasowego Klubu Rotaract lub Interact,
 3. uczestniczy w pracach, zjazdach, seminariach, zgromadzeniach, konferencjach i spotkaniach lub innych zorganizowanych formach działalności organizowanych przez Rotary International lub prowadzonych pod kierownictwem Gubernatora Districtu.
 4. stawi się w oznaczonym czasie i miejscu WZC innego klubu, aby uczestniczyć w zebraniu, lecz klub ten nie odbędzie zebrania w tym miejscu i czasie.

b)     jeżeli:

 1. działa w sprawach klubów rotariańskich jako osoba pełniąca funkcje lub członek komitetu Rotary International,
 2. działa w sprawach klubów rotariańskich jako przedstawiciel Gubernatora Districtu przy organizacji nowego klubu,
 3. działa w sprawach klubów rotariańskich na zlecenie Rotary International,
 4. jest bezpośrednio zaangażowany przy czynnościach zleconych i organizowanych przez District lub Rotary International lub Fundację Rotary w odległym rejonie, w którym nie ma fizycznej możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności na zebraniu.

§ 2. Usprawiedliwianie nieobecności.

W przypadkach wymienionych w punktach § 1 a)2 i a)3 niniejszego artykułu, członek Klubu tylko wtedy może być uznany za usprawiedliwionego, jeśli osobiście powiadomi Klub o fakcie usprawiedliwiającym nieobecność. W przypadkach wymienionych w pozostałych punktach powiadomienie powinno nastąpić przez sekretarza wizytowanego klubu.

§ 3. Zwolnienia.

Nieobecność członka na ZC będzie także usprawiedliwiona, jeżeli jest spowodowana chorobą lub ważnym zajęciem służbowym, a Prezydent Klubu uzna nieobecność za usprawiedliwioną.  W tym przypadku jego nieobecność nie będzie wliczona do sprawozdania o frekwencji w Klubie.

Artykuł VIII.  Władze Klubu, osoby pełniące funkcje

§ 1. Władzami Klubu są:

a)   Walne Zebranie Członków,

b)     Zarząd,

c)     Komisja Rewizyjna.

§ 2. Kadencyjność i kooptacja

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok rotariański tzn. od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonywany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Uchwały władz Klubu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków władz Klubu. Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.
 3. W razie zmniejszenia się składu władz Klubu wymienionych w § 1.1 pkt b) i c), w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż dwóch członków Zarządu i jednego członka Komisji Rewizyjnej. Kooptacja nie dotyczy Prezydenta i Prezydenta Elekta. W takim przypadku Zarząd decyduje o wyborach uzupełniających

§ 3. Walne Zebranie Członków.

WZC jest najwyższą władzą Klubu. Do wyłącznych kompetencji WZC należy coroczny wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i funkcji zastrzeżonych w kolejnych punktach, rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, ustalanie wysokości opłat i składek, podejmowanie uchwał o zmianach statutu i likwidacji Klubu, podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym majątku nieruchomego Klubu oraz zobowiązań przekraczających 50000 zł.

Uchwały WZC podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków, chyba ,że statut stanowi inaczej. Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Ponadto winno się ono odbyć na wniosek pisemny zgłoszony przez ¼ członków Klubu lub Komisję Rewizyjną.

§ 4. Zarząd.

1) Zarząd decyduje o wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

2) W skład Zarządu Klubu wchodzą: Prezydent, Wiceprezydent, Prezydent Elekt, Skarbnik, Sekretarz i Gospodarz Klubu.  Do reprezentowania Klubu na zewnątrz uprawnieni są: Prezydent, zastępujący go Wiceprezydent lub upoważniony przez Prezydenta członek Zarządu. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne są podpisy 2 członków Zarządu, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta. Do regulowania bieżących należności z konta klubowego upoważniony jest jednoosobowo skarbnik klubu.

3) Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków. Na żądanie przynajmniej jednego członka władz Klubu należy zarządzić głosowanie tajne.

4) Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a)     reprezentacja Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)     realizacja celów statutowych Klubu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)     ustalanie budżetu i preliminarza wydatków,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,

e)     podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia oraz obciążenia majątku ruchomego

f)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

g)     podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń i wykluczenia członków z Klubu,

h)     ustalanie terminów płatności składek członkowskich,

i)    prowadzenie dokumentacji członkowskiej i dokumentacji Klubu w tym ustalanie wzorów legitymacji i deklaracji,

j)      występowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

§ 5. Komisja Rewizyjna.

 1. Do podstawowych zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola całokształtu działalności Klubu poprzez przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Klubu,

b)     kontrola stanu majątku Klubu i prawidłowości zarządzania nim przez Zarząd,

c)     kontrola przestrzegania statutu Klubu oraz wykonania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Klubu,

d)     występowanie do Zarządu Klubu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w wypadku zajścia szczególnych okoliczności uzasadniających takie zwołanie,

e)     przeprowadzenie doraźnych kontroli na wniosek Zarządu Klubu lub ¼ członków Klubu

f)      przedstawienie na dorocznym, Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,

g)     składanie dorocznemu, wyborczemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych. Na żądanie przynajmniej jednego członka Komisji Rewizyjnej należy zarządzić głosowanie tajne

§ 6. Wybór władz.

Urzędujący Prezydent inicjuje zgłaszanie przez członków Klubu kandydatur na stanowiska w Zarządzie Klubu – Prezydenta, Wiceprezydenta oraz na stanowiska Sekretarza, Skarbnika, Gospodarza Klubu, Oficera CICO oraz członków Komisji Rewizyjnej na miesiąc przed zebraniem wyborczym. Zgłoszone kandydatury na poszczególne stanowiska, uszeregowane w kolejności alfabetycznej, po ich przyjęciu i wyrażeniu zgody przez zainteresowanych są następnie przedmiotem tajnego głosowania podczas dorocznego, wyborczego WZC. Wybór na poszczególne stanowiska uzyskują kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów w swojej grupie. Z kandydatów do Komisji Rewizyjnej, którzy uzyskają największą liczbę głosów, zostaje wybranych pierwszych trzech.

Prezydent wybrany w opisanej proce­durze wchodzi do zarządu Klubu jako prezydent elekt na rok klubowy rozpo­czynający się 1 lipca po jego wyborze na stanowisko prezydenta, a przyjmuje stanowisko prezydenta 1 lipca następnego roku po zakończeniu kadencji członka zarządu na stanowisku prezydenta-elekta.

Obowiązki osób pełniących funkcje w Klubie:

Prezydent – przewodniczy zebraniom Klubu i Zarządu.

Wiceprezydent – przewodniczy zebraniom Klubu i Zarządu podczas nieobecności Prezydenta.

Sekretarz – prowadzi rejestr członków Klubu, rejestruje frekwencję na zebraniach klubowych, wysyła zawiadomienia o zebraniach Klubu, przygotowuje sprawozdania dla Rotary International oraz wykonuje inne czynności właściwe dla tej funkcji.

Skarbnik – pełni nadzór nad funduszami Klubu i składa corocznie, a także na każde żądanie Zarządu, sprawozdanie dotyczące stanu klubowych finansów.

Gospodarz klubu – pełni funkcję pomocniczą w Zarządzie. Jego zakres czynności jest ustalony przez Prezydenta Klubu, odpowiada za organizację imprez klubowych, jest Mistrzem Ceremonii i Strażnikiem Tradycji oraz odpowiada za majątek rzeczowy Klubu.

Oficer CICO – jest łącznikiem między władzami Districtu, a Prezydentem Klubu

§ 7. Zarząd sprawuje ogólny nadzór

nad wszystkimi osobami pełniącymi funkcje w Klubie oraz komisjami i może w uzasadnionym przypadku decydować o wakatach na tych stanowiskach, poza funkcjami zastrzeżonymi dla WZC. Zarząd jest ciałem odwoławczym w stosunku do zarządzeń wszystkich osób pełniących funkcje i decyzji podjętych przez komisje Klubu. Od uchwały Zarządu można się od odwołać do WZC. W takich przypadkach, decyzja, od której następuje odwołanie może być uchylona jedynie w drodze głosowania, większością dwóch trzecich obecnych członków na WZC zwołanym przez Zarząd

§ 8. Osobami pełniącymi funkcje z wyboru w Klubie są: Prezydent, Prezydent – elekt, Wiceprezydent, Sekretarz, Skarbnik, Gospodarz Klubu i Oficer CICO, zaś z nominacji Prezydenta przewodniczący komisji klubowych i ich członkowie. Każda osoba pełniąca funkcję w Klubie obejmuje swoje obowiązki od pierwszego lipca, po dacie swojego wyboru i sprawuje ją do końca kadencji, albo też do czasu wyboru swego następcy.

§ 10. Stanowisko Członków władz Klubu wygasa na skutek:

 1. upływu kadencji
 2. rezygnacji z funkcji
 3. utraty członkostwa w Klubie
 4. śmierci członka

Artykuł IX.  Opłata wpisowa i składki

Środki finansowe Klubu pochodzą z opłat wpisowych, składek i darowizn na rzecz Klubu. Wysokość opłaty wpisowej i składki jest ustalana uchwałą podejmowaną na dorocznym, wyborczym WZC Klubu.

Artykuł X.  Czas trwania członkostwa

§ 1. Czas trwania.

Członkostwo trwa przez cały czas istnienia Klubu, chyba, że wygaśnie na skutek wymienionych niżej przyczyn. Klub może zostać rozwiązany uchwałą WZC Klubu większością dwóch trzecich głosów.

§ 2. Wygasanie członkostwa.

Podstawą skreślenia Członka z listy jego członków jest uchwała zarządu podjęta w sytuacji, gdy Członek przestaje spełniać warunki przynależności do Klubu. Zarząd może wyrazić zgodę na pozostanie w Klubie pomimo niespełniania warunków uczestnictwa w następujących przypadkach:

a)     Czynny członek Klubu, wyprowadzając się z obszaru objętego działalnością Klubu, może uzyskać usprawiedliwienie nieobecności na czas nie dłuższy niż jeden rok, aby umożliwić mu odwiedzenie i przedstawienie się klubowi rotariańskiemu w społeczności, do której się przeprowadza, o ile oczywiście działa w tej samej kategorii pracy lub zawodu i nadal spełnia warunki członkostwa w klubie rotariańskim.

b)      Czynny członek Klubu, który przestaje spełniać warunki przynależności do określonej kategorii, może zatrzymać swoją kategorię, w której uzyska nowe zatrudnienie. W tym celu członek uzyska usprawiedliwienie swojej nieobecności na okres nie przekraczający jednego roku, aby mógł znaleźć nowe zatrudnienie. Członek winien nadal spełniać pozostałe warunki konieczne dla członkostwa w Klubie.

§ 3. Członkostwo w Klubie wygasa automatycznie w przypadku skazania Członka prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo umyślne.

Członkostwo w Klubie wygasa automatycznie w przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie.

Członkostwo honorowe wygasa automatycznie z dniem 30 czerwca po dacie wybrania go na członka honorowego. Tym niemniej, zarząd może według swego uznania w drodze uchwały z roku na rok, przedłużać członkostwo honorowe na rok następny.

§ 4. Ponowne przyjęcie.

Jeśli członkostwo czynnego członka wygaśnie, jak to podano w § 2, taka osoba może podjąć starania o ponowne członkostwo, w tej samej lub innej kategorii. Jeśli zostanie ponownie przyjęta na członka, nie musi wnosić opłaty wpisowej.

§ 5.Niepłacenie składek.

Każdy członek zalegający ze składkami przez 90 dni winien być wezwany przez sekretarza do ich zapłaty. Jeśli opłaty nie zostaną wniesione w ciągu 10 dni od daty wezwania, Zarząd podejmie uchwałę w przedmiocie dalszego członkostwa w Klubie.

§ 6.  Nieuczestniczenie.

Zarząd może podjąć uchwałę w przedmiocie wykreślenia członka z listy członków Klubu w następujących przypadkach:

a)     opuszczenia bez usprawiedliwienia czterech kolejnych ZC Klubu,

b)      opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 60% ZC w pierwszym lub drugim półroczu roku rotariańskiego.

§ 7. Zarząd może podjąć także uchwałę w przedmiocie wygaśnięcia członkostwa także z powodów wskazanych poniżej:

a)     Utraty kwalifikacji członkowskich w Klubie,

b)     Członkostwo może wygasnąć również w drodze uchwały zarządu, podjętej większością dwóch trzecich głosów na WZC.

§ 8. Tryb podejmowania uchwały w przedmiocie wygaśnięcia członkostwa

 1.  Wszczęcie postępowania w przedmiocie wykreślenia Członka z listy Członków Klubu rozpoczyna złożenie wniosku w sprawie w formie pisemnej lub do protokołu
 2.  O złożeniu wniosku członek, którego wniosek dotyczy, powinien zostać powiadomiony równocześnie z informacją o możliwości złożenia na piśmie odpowiedzi w terminie 10 dniowym.
 3.  Członek, którego wniosek dotyczy, ma również możliwość stawienia się przed zarządem celem przedstawienia swego stanowiska.
 4. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa sekretarz Klubu winien w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia uchwały powiadomić członka Klubu o decyzji, jaka zapadła w jego sprawie. Uchwała wymaga uzasadnienia na piśmie.
 5.  W terminie czternastu dni po otrzymaniu uchwały   wraz z uzasadnieniem, członek, którego uchwała dotyczy, złożyć odwołanie na piśmie do WZC Klubu.
 6. W przypadku odwołania, zarząd Klubu wyznacza datę jego rozpatrzenia na WZC Klubu, które winno być zwołane w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania na piśmie. Każdy członek Klubu powinien zostać powiadomiony o takim zebraniu i jego Tylko członkom Klubu wolno będzie być obecnymi na zebraniu, na którym rozpatrywane jest odwołanie.
 7. Decyzja Zarządu jest ostateczna, o ile nie zostało złożone od niej odwołanie lub jeśli uchwałą WZC utrzymano w mocy zaskarżoną decyzję Zarządu.

§ 9. Rezygnacja.

Rezygnacja z członkostwa Klubu powinna być zgłoszona pisemnie, na adres Prezydenta lub Sekretarza Klubu.

Artykuł XI.  Sprawy społeczne, państwowe i międzynarodowe

§ 1. Ogólna pomyślność społeczeństwa, narodu i świata jest przedmiotem troski członków Klubu. Każda sprawa o charakterze publicznym, dotycząca tych zagadnień, może być przedmiotem wnikliwych i starannych rozważań i badań w celu naświetlenia jej członkom Klubu. Klub nie wyraża swojej opinii w kwestiach, które są aktualnie przedmiotem publicznej kontrowersji

§ 2. Klub nie popiera ani nie rekomenduje kandydatów na urzędy publiczne, ani też nie poddaje dyskusji wad i zalet kandydatów na swoich zebraniach.

§ 3. Klub nie podejmuje uchwał ani nie wyraża poglądów, ani też nie podejmuje zbiorowych akcji w sprawach politycznych o zasięgu światowym lub międzynarodowym.

Klub nie wystosowuje apelów do innych klubów, narodów lub rządów, ani też nie wysyła listów, wystąpień i propozycji dotyczących rozwiązywania międzynarodowych spraw politycznych.

Artykuł XII.  Czasopisma Rotary

§ 1. Z wyjątkiem przypadku, kiedy Klub jest zwolniony przez Radę Dyrektorów Rotary International z przestrzegania postanowień niniejszego artykułu, zgodnie z regulaminem Rotary International, każdy czynny członek, przez sam fakt wstąpienia w stosunek członkostwa jednocześnie wyraża wolę zaprenumerowania oficjalnego czasopisma lub też wybranego pisma regionalnego zaaprobowanego przez Radę Dyrektorów Rotary International. Prenumerata obejmuje okresy sześciomiesięczne i pokrywa się z czasem trwania członkostwa Klubu aż do końca sześciomiesięcznego okresu, w którym ustaje członkostwo.

§ 2. Kwota prenumeraty półrocznej będzie z góry pobierana przez Klub od każdego członka i przesyłana do Rotary International lub też do zarządu publikacji regionalnej, wskazanej przez Radę Dyrektorów Rotary International.

Artykuł XIII.  Akceptacja celów i zgodności ze statutem oraz regulaminem

Każdy członek akceptuje zasady Rotary, określone w sformułowaniu celów i poddaje się im oraz wyraża zgodę na stosowanie do niego statutu i regulaminu Klubu.

Artykuł XIV.  Arbitraż

Jeśli wyniknie jakikolwiek spór z członkiem lub członkami lub byłymi członkami, a samym Klubem lub osobami pełniącymi funkcje w Klubie, związany z członkostwem lub naruszeniem statutu czy regulaminu, lub też usunięciem członka z klubu, spór taki podlegać będzie arbitrażowi. Każda ze stron wyznaczy arbitra, arbitrzy wybiorą superarbitra. Arbitrami mogą być tylko członkowie Rotary. Decyzja podjęta przez arbitrów, a w razie braku zgody między nimi przez superarbitra, jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania.

Artykuł XV.  Regulamin Klubu

Klub uchwala regulamin nie będący w sprzeczności ze statutem ani regulaminem Rotary International oraz statutem i regulaminem lokalnego Districtu Rotary, a także nie będący w sprzeczności z niniejszym statutem.

Artykuł XVI.  Zmiana statutu

Wszelkie zmiany w statucie wymagają dla swej ważności podjęcia uchwały na WZC większości ¾ głosów przy obecności 2/3 członków klubu.