STATUT

STOWARZYSZENIA ROTARY KLUB BYDGOSZCZ

 

Tekst jednolity

(uchwalony na WZC w dniu 06.04.2022 r)

Artykuł I

Postanowienia ogólne

 §1.

 

(1)    Stowarzyszenie nosi nazwę „ROTARY
KLUB Bydgoszcz”, zwane dalej „Klubem”.
 

(2)    Klub jest kontynuatorem idei i
tradycji „Rotary Club Bydgoszcz” założonego 30 grudnia 1935 roku w Bydgoszczy.
 

(3)    Klub może używać nazw: „Rotary Club Bydgoszcz”,
„RC Bydgoszcz”, nazwy angielskiej „Rotary Club of Bydgoszcz”.
 

 

§2.

 

(1)    Siedzibą Klubu jest miasto Bydgoszcz. 

(2)    Dla właściwego realizowania swych
celów Klub może prowadzić działalność na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
i poza jej granicami.

 §3.

 (1)    Klub jest członkiem międzynarodowej organizacji Rotary International z siedzibą w Evanston, Illinois 
        w Stanach Zjednoczonych (dalej „RI”) oraz jej obszarowych struktur administracyjnych

        i prawnych rekomendowanych przez radę dyrektorów Rotary International. 

(2)    W ramach RI, Klub jest członkiem
dystryktu, będącego obszarem administracyjnym RI (dalej „Dystrykt”),
zarządzanego przez Gubernatora Dystryktu, będącego przedstawicielem rady
dyrektorów Rotary International.
 

(3)    Klub może być członkiem innych krajowych
i międzynarodowych organizacji na warunkach określanych w ich statutach.

  

§4.

 (1)    Klub jest osobą prawną i działa

na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawa o Stowarzyszeniach (tekst
pierwotny: Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104, tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 713, z 2020 r. poz. 695,1086) oraz w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr
96, poz. 873).
 

(2)    W sprawach nieuregulowanych
niniejszym statutem obowiązują aktualne regulaminy RI („Constitution of Rotary
International”, „Bylaws of Rotary International”, „Standard Rotary Club
Constitution”, „Rotary Code of Policies”) oraz regulaminy Dystryktu, z
wyłączeniem przepisów niezgodnych z powszechnie obowiązującym przepisami prawa
polskiego.

 

Artykuł II

Cele i sposoby działania 

§5. 

(1)    Celem działalności Klubu jest realizacja służby rotariańskiej poprzez pielęgnowanie i krzewienie ideałów pomocy
społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć. Dewizą Klubu jest hasło:

„Służba innym ponad korzyść własną”    („Service Above Self”).

 

(2)    Klub realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez: 

(a)    rozwijanie wzajemnych kontaktów jako sposobności do służenia społeczeństwu, 

(b)    przestrzeganie wysokich standardów etycznych w działalności gospodarczej i zawodowej, poszanowanie
wartości wszystkich pożytecznych zajęć, doceniania działalności zawodowej
każdego członka Klubu jako sposobności do służenia społeczeństwu,
 

(c)    stosowania ideałów służby społeczeństwu przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i
społecznym,
 

(d)    rozwijanie porozumienia między narodami, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę ludzi wszystkich
zawodów, połączonych ideałami służby społecznej,
 

(e)    organizowanie i finansowanie pomocy dzieciom i młodzieży, takiej pomocy potrzebującym, 

(f)     organizowanie i uczestniczenie w imprezach charytatywnych służących pozyskiwaniu przychylności i poparcia ludzi
reprezentujących różne zawody i środowiska, na rzecz realizacji programów Klubu,
 

(g)    otaczania opieką młodzieży szczególnie uzdolnionej, w ramach współpracy klubów rotariańskich, 

(h)    organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach współpracy klubów rotariańskich, 

(i)     podejmowanie innych działań mających na celu pomaganie lokalnej społeczności.

  

Artykuł III

Regularne spotkania 

§6.

 

(1)    Klub odbywa regularne zebrania w miejscu, w dniach i godzinach zgłoszonych do Rotary International. 

(2)    Spotkania Klubu powinny odbywać się raz w tygodniu. 

(3)    Spotkania Klubu mogą być realizowane stacjonarnie, on-line lub hybrydowo.

 §7. 

(1)    Zarząd Klubu w wyjątkowych wypadkach może zmienić datę, godzinę lub miejsce regularnego spotkania. 

(2)    Jeżeli regularne spotkanie wypada w dniu wolnym od pracy lub zajdą nadzwyczajne okoliczności, Zarząd Klubu może odwołać spotkanie. 

(3)    Zarząd Klubu może wprowadzić przerwę w regularnych spotkaniach z uwagi na okres wakacji, świąt, pandemii lub innych sytuacji wyjątkowych. 

 

Artykuł IV

Członkostwo 

§8.

 (1)    Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, ciesząca się dobrą opinią i szacunkiem społecznym, nie młodsza niż 30 lat 

(2)    Członkowie Klubu dzielą się na:

 

(a)    czynnych, 

(b)    honorowych, 

(c)    wspierających.

 

(3)    Zabronione jest posiadanie członkostwa czynnego równolegle w innym klubie Rotary. 

(4)    Każdy członek uiszcza jednorazową opłatę wpisową. 

(5)    Każdy członek płaci składkę członkowską, składającą się z: 

(a)    składki klubowej, 

(b)    innych opłat wynikających z członkostwa Klubu w krajowych i międzynarodowych strukturach ROTARY.

(6)    Z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej są zwolnieni członkowie przenoszący się z innych klubów i byli
członkowie innych klubów Rotary lub Rotaract, którzy zostali przyjęci jako członkowie do Klubu.
 

(7)    Klub może odstąpić z pobierania opłaty klubowej w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Klubu. 

(8)    Klub powinien realizować odpowiedzialną równowagę zawodową, bez dominacji żadnego zawodu, biznesu czy
działalności samorządowej.

 

§9. 

(1)    Członek czynny Klubu ma status członka czynnego Rotary w RI w domenie Klubu. 

(2)    Członek czynny ma prawo: 

(a)    wybierać i być wybieranym do organów Klubu, 

(b)    współdecydować o sprawach Klubu oraz zgłaszać wnioski do organów Klubu, 

(c)    składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Klubu mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby. 

(3)    Członek czynny ma obowiązek: 

(a)    przestrzegać Statutu, uchwał organów Klubu, a także dobrych obyczajów i zasad etyki, 

(b)    uczestniczyć w regularnych zebraniach i zebraniach walnych, 

(c)    współdziałać z organami Klubu w wykonywaniu statutowych zadań Klubu, 

(d)    regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty, 

(e)    dbać o dobry wizerunek Klubu i Rotary International. 

§10. 

(1)    Członek honorowy Klubu ma status członka honorowego Rotary w RI w domenie Klubu. 

(2)    Osobom wyróżniającym się zasługami w upowszechnianiu i realizowaniu idei rotariańskich, może być nadane
członkostwo honorowe Klubu. Możliwe jest posiadanie członkostwa honorowego
również w innych klubach Rotary.

(3)    Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w regularnych zebraniach Klubu z prawem zabierania głosu. 

(4)    Członkowie honorowi nie uiszczają wpisowego, nie płacą składek członkowskich ani innych opłat na rzecz Klubu. 

(5)    Członkowie honorowi nie mają prawa głosowania i nie mogą być wybierani na żadne funkcje w Klubie, nie
reprezentują też żadnej kategorii działalności gospodarczej lub zawodowej.

  

§11. 

(1)    Członkiem wspierającym, może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uzyskała akceptację członków Klubu na regularnym
spotkaniu.
 

(2)    Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w regularnych zebraniach Klubu – bezpośrednio lub przez delegata
oraz w obradach Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, ale tylko z głosem
doradczym.

(2) Opłatę członkowską dla członka wspierającego ustala Zarząd Klubu w sposób indywidualny.

(4)    Członek wspierający Klub, nie posiada statusu członka Rotary w RI w domenie Klubu.

 

 

Artykuł V

Uczestnictwo

 

 

§12.

 

(1)    Członek czynny Klubu ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej 50% regularnych spotkaniach w roku rotariańskim,
zaczynającym się 1 lipca i trwającym 12 miesięcy do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (dalej zwanym „rok rotariański”).
 

(2)    Członek Klubu może usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne oświadczenie Zarządowi Klubu, który
decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu oświadczenia.
 

(3)    Zarząd Klubu prowadzi rejestr obecności, podejmuje działania wyjaśniające i dyscyplinujące członków. 

(4)    Czynny udział członka Klubu w pracach Dystryktu jest uznawane jako obecność na regularnych spotkaniach.

 

§13. 

(1)    Na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Zarząd Klubu może udzielić urlopu specjalnego
zwalniającego w określnym przez Zarząd Klubu przedziale czasu członka Klubu z
obowiązku uczestnictwa w regularnych spotkaniach.
 

(2)    Okres urlopu specjalnego przyznanego członkowi Klubu, nie może przekroczyć końca roku rotariańskiego
kadencji danego Zarządu Klubu.
 

(3)    Sumaryczna liczba członków Klubu, którym przyznano specjalny urlop w danym roku rotariańskim nie może przekroczyć
10% zaokrąglonego w górę do liczby całkowitej.

  

Artykuł VI

Ustanie członkostwa

 

§14.

 

(1)    Członkostwo w Klubie ustaje w następujących przypadkach: 

(a)    śmierci, 

(b)    rezygnacji z członkostwa, 

(c)    skreślenie członka. 

(2)    Rezygnacja z członkostwa w Klubie powinna być złożona na piśmie, lub przy wykorzystaniu komunikacji
elektronicznej. Rezygnacja z członkostwa składana jest na ręce Zarząd Klubu.
Warunkiem ustania członkostwa jest uregulowanie należnych opłat na rzecz Klubu
do dnia skutecznego złożenia woli w tym zakresie przez członka.
 

(3)    Zarząd Klubu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu skreśla członka z Klubu, jeśli nie spełnia
wymogów określonych w Art. IV §8 ust. 1 Statutu lub z innych ważnych przyczyn,
w szczególności, jeśli zostało udowodnione, że jego działania były niegodne
członka Klubu lub sprzeczne z interesem Klubu a także, jeśli uporczywie nie
wywiązywał się z obowiązków określonych w Statucie i obowiązujących
regulaminach.
 

 

§15. 

(1)    W przypadku decyzji stwierdzającej wygaśnięcie członkostwa, sekretarz Klubu winien w ciągu 7 dni od
daty podjęcia uchwały powiadomić członka Klubu o decyzji, jaka zapadła w jego
sprawie. Taki członek może w ciągu 14 dni po otrzymaniu powiadomienia od
sekretarza Klubu złożyć odwołanie od tej decyzji, albo też poddać się
arbitrażowi. W przypadku złożenia odwołania, Zarząd Klubu wyznacza datę jego
rozpatrzenia na regularnym spotkaniu Klubu, które winno odbyć się w przeciągu
21 dni od daty otrzymania odwołania na piśmie. W przypadku poddania się
arbitrażowi, każda ze stron wskazuje swojego arbitra spośród członków Klubu. W
przypadku nierozstrzygnięcia sporu przez arbitrów decyduje głos superarbitra
powołanego z członków Klubu cieszących się zaufaniem i szacunkiem członków.
 

(2)    Decyzja Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu o wygaśnięciu członkostwa jest ostateczna, o ile nie zostało
złożone od niej odwołanie ani nie zostało wszczęte postępowanie arbitrażowe.

 

§16.

 

Jeśli członkostwo czynnego członka wygaśnie, taka osoba może podjąć starania o ponowne członkostwo. Warunkiem odnowienia członkostwa jest
wniesienie opłaty wpisowej.
 

 

Artykuł VII

Władze Klubu 

 

§17.

 

(1)    Władzami Klub są: 

(a)    Walne Zgromadzenie Członków, 

(b)    Zarząd, 

(c)    Komisja Rewizyjna, 

(2)    Kadencja Zarządu Klubu trwa 1 (jeden) rok rotariański, a kadencja Komisji Rewizyjnej 2 (dwa) lata rotariańskie. 

 

§18. 

(1)    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu. Uchwały Walnego Zgromadzenia są ostateczne i wiążące
dla innych organów Klubu oraz członków Klubu.
 

(2)    Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

(a)    wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu, 

(b)    wybór i odwołanie Prezydenta, 

(c)    wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej, 

(d)    przyjęcie członka i podjęcie decyzji o ustaniu członkostwa, 

(e)    nadawanie statusu członka honorowego, 

(f)     rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu i sprawozdania finansowego, 

(g)    udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Klubu, 

(h)    uchwalenie statutu Klubu 

(i)     Uchwalanie regulaminów Klubu 

(j)     uchwalenie wysokości składki członkowskiej i wpisowego oraz innych opłat na rzecz Klubu 

(k)    rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, 

(l)     określenie wysokości zobowiązań, jakie Zarząd Klubu ma prawo zaciągać w imieniu Klubu, 

(m)  podjęcie uchwały w sprawie uzyskania przez Klub statusu organizacji pożytku publicznego, 

(n)    podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zewnętrznych organizacji społecznych, 

(o)    podjęcie uchwały w sprawie łączenia się klubów Rotary albo likwidacji Klubu. 

(3)    Jeżeli kadencja władz Klubu upływa w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii kadencja podlega przedłużeniu do czasu wyboru
władz Klubu na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania
danego stanu. Członek Zarządu Klubu, który nie uzyskał absolutorium może być
odwołany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym
zebraniu.
 

(4)    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
lub Nadzwyczajnego następuje przez wysłanie zawiadomienia pocztą lub za pomocą
elektronicznych środków komunikacji do każdego członka Klubu na co najmniej 14
dni przed terminem zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce
oraz proponowany porządek obrad.
 

(5)    Walne Zgromadzenie Członków Klubu
jest zdolne do podejmowania uchwał i wyboru władz Klubu gdy w pierwszym
terminie uczestniczy połowa członków plus jeden, a w drugim terminie uchwały
podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
 

(6)    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na wniosek
1/3 członków Klubu.
 

(7)    Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. 

(8)    Zmiana Statutu, odwołanie Prezydenta, członków Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości
głosów, przy obecności 2/3 (dwóch trzecich) ogólnej liczby członków Klubu.
 

(9)    Zwyczajne Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Klubu zwołane jest przez Zarząd Klubu nie później niż w
dniu 30 czerwca każdego roku.
 

(10)  Zwyczajne Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwołane jest przez Zarząd Klubu nie później niż w
dniu 30 grudnia każdego roku, celem dokonania wyboru Zarządu Klubu na następną
roczną kadencję i nominuje Prezydenta-Elekta na dalszą, kolejną kadencję oraz
wyboru Komisji Rewizyjnej, co dwa lata.
 

§19. 

(1)    W skład Zarządu Klubu wchodzi od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) Członków Zarządu. 

(2)    Przewodniczącym Zarządu Klubu jest Prezydent Klubu, a pozostałymi Członkami Zarządu są: 

Ø  Wiceprezydent,

Ø  Sekretarz,

Ø  Skarbnik, 

oraz inni czynni członkowie Klubu 

(3)    Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawnieni są
Prezydent samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
 

(4)    Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu w tym w szczególności:
 

(a)    prowadzenie klasyfikacji zawodów i specjalności członków Klubu, 

(b)    organizowanie i prowadzenie regularnych zebrań klubowych, 

(c)    powoływanie i rozwiązywanie Komitetów celowych, 

(d)    organizowanie Walnych Zgromadzeń, w tym przygotowanie propozycji ich porządku, 

(e)    ustanawianie pełnomocników, 

(f)     prowadzenie rejestru obecności członków na zebraniach oraz usprawiedliwianie nieobecności; 

(g)    powierzanie członkowi Zarządu Klubu dodatkowych zadań, 

(h)    udzielanie urlopu członkowi Klubu, 

(i)     składanie wniosków o odznaczenia rotariańskie, państwowe, samorządowe i inne, 

(j)     obniżanie wysokości składki, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, zwalnianie członków z ich opłacania,
rozkładanie zaległości na raty albo ich umarzanie,
 

(k)    opracowywanie planu działalności oraz budżetu Klubu, 

(l)     wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, Statutu i uchwał Walnych Zgromadzeń członków
Klubu.
 

(5)    Do szczególnych kompetencji Prezydenta Klubu należy przewodniczenie regularnym spotkaniom oraz
reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 

(6)    Do szczególnych kompetencji Wiceprezydenta Klubu należy przewodniczenie regularnym spotkaniom podczas
nieobecności Prezydenta Klubu oraz reprezentowania Klubu na zewnątrz w
uzgodnieniu z Prezydentem.
 

(7)    Do szczególnych kompetencji Sekretarza należą: 

(a)    prowadzenie rejestru Członków Klubu, 

(b)    prowadzenie rejestru obecności na zebraniach, 

(c)    przygotowanie sprawozdań, 

(d)    wykonywanie innych czynności właściwych dla tej funkcji wynikających z przepisów RI. 

 

(8)    Do szczególnych kompetencji
Skarbnika należą:
 

(a)    prowadzenie szczegółowej ewidencji środków pieniężnych wpływających do kasy lub na rachunki bankowe
Klubu jak również ewidencja wydatków Klubu,
 

(b)    terminowe regulowanie zobowiązań budżetowych i zrównanych z nimi zobowiązań klubu, jeśli takie wystąpią, 

(c)    sprawozdanie nadzoru nad funduszami Klubu, 

(d)    składanie rocznych sprawozdań z powyższych czynności, 

(e)    przedstawianie na każde żądanie
Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej informacji dotyczących stanu finansów
Klubu.
 

 

§20.

 

(1)    Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej i finansowej Klubu. 

(2)  Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

(3)    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej
należy:
 

(a)    przeprowadzenie, kontroli kasy i rachunkowości oraz działalności Zarządu Klubu, 

(b)    złożenie sprawozdania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zawierającego wyniki kontroli oraz wnioski pokontrolne,
ocenę działalności Zarządu Klubu i sprawozdania finansowego, ocenę członków Zarządu
Klubu,
 

(c)    złożenie wniosków w sprawie
absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Klubu,
 

(d)    występowanie z wnioskiem o
zwołanie Walnego Zgromadzenia.

  

Artykuł VIII

Komitety i oficerowie Klubu 

 

§21.

 

(1)    Dla wsparcia działalności Zarządu Klubu można powołać Komitety i oficerów. 

(2)    Komitety i oficerowie są powoływani przez prezydenta Klubu w każdej kadencji na jej okres. 

(3)    Prezydent Klubu jest członkiem każdego z komitetów posiadając wszystkie związane z członkostwem uprawnienia. 

 

Artykuł VIII

Opłata wpisowa i składki 

 

§22.

 

Każdy czynny członek wnosi opłatę wpisową i opłaca składki
w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu.
 
 

Artykuł IX

Majątek i finanse Klubu 

 

§23.

 

(1)    Na majątek Klubu składają się: 

(a)    majątek trwały, wartości niematerialne i prawne, 

(b)    środki pieniężne oraz należności i roszczenia. 

(2)    Na dochody Klubu składają się: 

(a)    składki członkowskie, opłaty wpisowe, 

(b)    dotacje, darowizny, zapisy spadków oraz ofiarności publicznej, 

(c)    wpływów z działalności statutowej oraz innych źródeł, 

(d)    odsetek od lokat bankowych i innych z lokowanych dochodów Klubu, 

(e)    wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.

  

§24.

 

(1)    Klub może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczony na
realizację celów statutowych.
 

(2)    Klub może zatrudniać do realizacji celów statutowych inne osoby. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd
Klubu po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Członków.
 

 

§25. 

(1)    Rok obrachunkowy w Klubie trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego. 

(2)    W toku kadencji Zarząd Klubu przedstawia informacyjnie na Walnym Zgromadzeniu Klubu dane finansowe, z
wyszczególnieniem wpływów i wydatków w roku bieżącym.
 

 

Artykuł X

Działalność pożytku publicznego

 

§26.

 

(1)    Klub może prowadzić odpłatną lub nieodpłatną działalność pożytku publicznego według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
 

(2)    Klub może prowadzić działalność
odpłatną pożytku publicznego między innymi w zakresie:
 

(a)    organizowania seminariów i konferencji, 

(b)    organizowania festiwali, koncertów, imprez i wystaw, 

(c)    organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży, 

(d)    prowadzenia działalności
kulturalnej.

 (3)    Klub będzie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego między innymi w zakresie: 

(a)    wspierania seminariów i konferencji, 

(b)    wspierania festiwali, koncertów, imprez i wystaw, 

(c)    wspierania wymiany międzynarodowej dzieci i młodzież, 

(d)    wspieranie działalności kulturalnej, 

(e)    finansowania lub dofinansowywania działań artystycznych, 

(f)     finansowania lub dofinansowywania wydawnictw, 

(g)    wspierania działalności naukowej, 

(h)    organizowania i wspierania współpracy międzynarodowej naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i artystycznej, 

(i)     działalności charytatywnej, udzielania pomocy społecznej, fundowania stypendiów. 

 

§27.

 

(1)    Działalność́ pożytku publicznego będzie prowadzona na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów,
wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuacje życiową lub
materialną w stosunku do społeczeństwa.
 

(2)    Klub przeznaczy nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania z prowadzonej działalności w zakresie
pożytku publicznego wyłącznie na jego cele statutowe.
 

 

§28.

 

Zabrania się: 

(a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
Klubu oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli,
 

(b)    przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
 

(c)    wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 

(d)    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

 

Artykuł XI

Sprawy społeczności lokalnej, krajowej i
międzynarodowej
 

 

§29.

 

(1)    Klub nie będzie zajmował publicznie swego stanowiska w żadnej sprawie politycznej, światopoglądowej lub ideologicznej. 

(2)    Klub nie będzie udzielał poparcia ani nie będzie rekomendował żadnego kandydata na urząd publiczny ani nie będzie
odbywał dyskusji podczas zebrań na temat zasług i wad kandydata.
 

(3)    Klub nie będzie utożsamiał się ani nie rozpowszechniał żadnych opinii ani nie będzie angażował się wdziałalność polityczną. 

 

Artykuł XII

Prasa rotariańska 

§30.

 

(1)    Każdy członek Klubu jest zobowiązany prenumerować oficjalny magazyn Rotary lub czasopismo, które zostało
Klubowi rekomendowane przez władze i organy RI (dalej „Prasa rotariańska”).
 

(2)    Opłata za Prasę rotariańską jest wliczona w opłatę do Dystryktu w ramach składki członkowskiej. 

 

Artykuł XIII

Akceptacja celów i zgodności ze Statutem

 

§31.

 

Poprzez opłacenie opłat wpisowych i opłatę składek,
każdy członek tym samym akceptuje zasady Rotary, określone w sformułowaniu
celów i poddaje się im oraz wyraża zgodę na stosowanie do niego statutu Klubu i
regulaminów. Warunkuje to korzystanie z uprawnień członka Klubu z tego względu,
że ich nie otrzymał na piśmie.

 

 

Artykuł XIV

Arbitraż 

§32.

 

Jeśli wyniknie jakikolwiek spór z członkiem lub
członkami lub byłymi członkami, a samym Klubem lub osobami pełniącymi funkcje w
Klubie, związany z członkostwem lub naruszeniem Statutu, lub też usunięcia
członka z Klubu, spór taki podlegać będzie arbitrażowi. Każda ze stron wyznaczy
arbitra, zaś arbitrzy wybiorą superarbitra. Arbitrami mogą być tylko członkowie
Rotary. Decyzja podjęta przez arbitrów, w razie braku zgody między nimi – przez
superarbitra, jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania.

 

 

Artykuł XV

Komunikacja elektroniczna 

§33.

 

(1)    Zebrania Klubu, posiedzenia Zarządu, komisji rewizyjnej, także komitetów klubowych, mogą odbywać się przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dopuszcza się wykorzystywanie
tych środków w głosowaniach na zebraniach i posiedzeniach władz statutowych Klubu.
 

(2)    W komunikacji elektronicznej mogą
być wykorzystywane w szczególności platforma on-line, mail (poczta), mailing
(przesyłanie poczty) i ballot-by-mailing (tajne glosowanie mailem).