Co to jest Rotary?

 

Rotary to przyjaźń i służba dla innych, realizowane w skali krajowej i międzynarodowej

 

Przyjaźń.

W coraz bardziej złożonym świecie Rotary zaspokaja jedną z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka: potrzebę przyjaźni i braterstwa. Jest to jeden z dwóch powodów założenia Rotary w 1905 r.

Rozwój zawodowy.

Pierwotnie drugi powód powstania Rotary to rozwój zawodowy. Każdy z nas potrzebuje kontaktów. Rotary przedstawia sobą przekrój wszystkich środowisk zawodowych. Członkowie organizacji reprezentują wszystkie dziedziny życia społecznego. Rotarianie służą sobie wzajemną pomocą i wspierają się jako grupa.

Rozwój osobowy.

Członkostwo w Rotary sprzyja rozwojowi jednostki i zdobywaniu wiedzy w dziedzinie relacji międzyludzkich i rozwoju osobowego.

Rozwijanie przywództwa.

Rotary jest organizacją zrzeszającą ludzi posiadających cechy przywódcze i działających z powodzeniem. Wykonywanie funkcji rotariańskich jest jak zdobywanie wykształcenia na poziomie uniwersyteckim. Przywództwo -uczenie się jak motywować, kształtować i przewodzić liderom.

Postawy obywatelskie.

Członkostwo w klubie Rotary powoduje, iż dana osoba staje się lepszym obywatelem swojej społeczności. Przeciętny klub Rotary składa się z najbardziej aktywnych obywateli danej społeczności.

Edukacja permanentna.

Co tydzień w Rotary realizuje się program, którego celem jest informowanie o tym, co dzieje się w danej społeczności, w kraju i na świecie. Każde spotkanie oferuje możliwość wysłuchania różnych mówców wypowiadających się na aktualne tematy.

Radość.

Rotary to również radość, wiele radości. Każde spotkanie to okazja do radości i zabawy. Projekty klubowe stanowią pole do radości. Działalność społeczna to radość. Służba to radość.

Umiejętność publicznego wypowiadania się.

Wiele osób, które wstąpiły do Rotary bały się wypowiadać publicznie. Rotary rozwija pewność siebie i umiejętności w dziedzinie komunikacji publicznej oraz definiuje możliwość ćwiczenia i doskonalenia tych umiejętności.

Obywatelstwo świata.

Każdy Rotarianin nosi znaczek z napisem „Rotary International”. Bardzo niewiele jest takich miejsc na świecie, gdzie nie ma klubu Rotary. Każdy Rotarianin jest mile widziany, a nawet zachęcany do uczestnictwa w spotkaniach każdego z 29 tysięcy klubów w 194 krajach i regionach geograficznych. Oznacza to posiadanie przyjaciół zarówno we własnej społeczności jak i w społeczności światowej.

Pomoc w podróży.

Ponieważ wszędzie istnieją kluby Rotary, wielu Rotarian potrzebujących pomocy lekarza, prawnika, dentysty, hotelu, porady itp. w trakcie podróży znalazło taką pomoc za pośrednictwem Rotary.

Rozrywka.

Każdy klub i dystrykt Rotary organizuje imprezy stanowiące miłą odmianę w życiu zawodowym Rotarian. Rotary organizuje konferencje, konwencje, zgromadzenia, które poza informacją, edukacją i służbą zapewniają również rozrywkę.

Rozwój umiejętności społecznych.

Co tydzień i przy okazji różnorodnych imprez Rotary rozwija osobowość, umiejętności społeczne i interpersonalne. Rotary jest dla ludzi, którzy lubią bliźnich.

Programy rodzinne.

Rotary prowadzi jeden z największych na świecie programów wymiany młodzieżowej, kluby Rotaract (dla młodzieży do lat 30) oraz Interact (dla młodzieży licealnej), daje możliwości zaangażowania małżonków w działalność klubową oraz wiele innych działań ukierunkowanych na pomoc członkom rodzin w ich własnym rozwoju i rozwijaniu wartości rodzinnych.

Umiejętności zawodowe.

Od każdego Rotarianina oczekuje się uczestnictwa w rozwijaniu własnej profesji lub zawodu, brania udziału w pracach komisji oraz informowaniu młodzieży o własnej pracy lub zawodzie. Rotary pomaga stać się lepszym lekarzem, prawnikiem, nauczycielem itd.

Rozwój etyki.

Rotarianie posługują się tzw. Czteropunktowym Testem, który wytycza standardy etyczne.

  • Czy jest to prawdą?
  • Czy jest to uczciwe?
  • Czy zbuduje to dobrą wolę i przyjaźń?
  • Czy będzie to korzystne dla wszystkich zainteresowanych?

Od Rotarian oczekuje się etycznego postępowania w życiu zawodowym i rodzinnym.

Świadomość kulturowa.

W Rotary na świecie reprezentowane są praktycznie wszystkie religie, kraje, kultury, rasy, ideologie, przekonania polityczne, języki, kolory skóry i grupy etniczne. Jest to przekrój najbardziej prominentnych obywateli z każdego środowiska. Rotarianie stają się świadomi swoich kultur, uczą się kochać i współpracować ze wszystkimi i wszędzie. Jednocześnie proces ten sprawia, iż stają się lepszymi obywatelami własnego kraju.

Prestiż.

Członkowie Rotary to ludzie wybitni: liderzy w biznesie, wolnych zawodach, sztuce, rządzie, sporcie, wojsku, religii i wszystkich innych dyscyplinach. Rotary jest najstarszym i najbardziej prestiżowym klubem nastawionym na służbę społeczną. W jego szeregach są osoby na bardzo wysokich stanowiskach – decydenci i ludzie mający wpływ na politykę.

Sympatyczni ludzie.

Przede wszystkim Rotarianie to sympatyczni ludzie – najsympatyczniejsi na tej planecie. Są oni ważnymi ludźmi, którzy wyznają następujące hasło: „Miło jest być kimś ważnym, ale ważnym jest to, aby być miłym”.

Brak „oficjalnej ideologii”. W Rotary nie istnieją żadne tajne uściski dłoni, nie ma żadnej polityki, żadnej oficjalnej ideologii, żadnych tajnych spotkań czy rytuałów. Jest to otwarte stowarzyszenie osób, które po prostu wierzą w niesienie pomocy innym.

Możliwość służenia.

Rotary jest klubem służby. Przedmiotem tej służby jest ludzkość. Rotarianie służą społecznościom lokalnym i społeczności międzynarodowej. Jest to chyba najlepszy powód do tego, aby zostać Rotarianinem: szansa zrobienia czegoś dla kogoś innego oraz wynikające z tego poczucie samorealizacji, mające z kolei wpływ na satysfakcję z własnego życia.